پوریا فرمانبر

About پوریا فرمانبر
Controversial Issues for Research Paper
بهمن, 1398 بدون نظر uncategorized
Controversial Issues for Research Paper Additionally, I want to present some useful advice, essaywriter which can assist you with classification article composition. Documents that have been satirical in a few instances are written about problems which were sketchy in an attempt to affect the. The composition which I want ...
ادامه مطلب
Best Buy Essay Writer Review
مهر, 1398 بدون نظر uncategorized
If you are interested in learning to be a beginner, then you will need to receive the best publication about it. You may not know that however, the best publication on copywriting is an online article book called Best Purchase Essay Writer. The book covers the fundamentals of writing ...
ادامه مطلب
Buying Research Papers on the Web
مرداد, 1398 بدون نظر uncategorized
Buying Research Papers on the Web There are various methods of buying research newspapers on the web. The most popular method is through the internet. You can search the sites and also choose your preferred one and you can also do an online bidding. Several web sites will offer ...
ادامه مطلب
GITEX 2017
مهر, 1396 بدون نظر اخبار
نمایشگاه بین المللی GITEX 2017 حضور شرکت فراجهش گستران در نمایشگاه بین المللی GITEX 2017 دبی با دعوت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای نمایش محصولات پیشرفته شرکت در زمینه هوشمند سازی و اینترنت اشیاء تولید شده توسط تیم SepTech ، که در نتیجه حضور نمایندگان شرکت فراجهش محصولات ...
ادامه مطلب
LoRa VS NB-IoT
تیر, 1396 بدون نظر تکنولوژی
مقایسه بین NB-IoT و LoRa در حوزه اینترنت اشیاء فاکتورهای بسیاری از جمله هزینه نودها، هزینه شبکه، طول عمر باتری، نرخ اطلاعات ( throughput )، تاخیر، تحرک، رنج و پوشش دهی و مدل استقرار اهمیت پیدا می کند; هیچ تکنولوژی به تنهایی قادر نیست به طور همزمان نسبت به ...
ادامه مطلب
مدولاسیون طیف گسترده LoRa
تیر, 1396 بدون نظر تکنولوژی
مدولاسیون LoRa مدولاسیون chirp spread spectrum-CSS در سال 1940 برای کار در رادار ساخته شد. در ابتدا کاربرد آن در صنایع نظامی و کاربرد های امنیتی راه اندازی شد و پس از آن در سال 1997 برای بخش تجاری مورد بررسی قرار گرفت. در این مدت بهبود زیادی در ...
ادامه مطلب
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.